Miras Avukatı Kimdir ve Görevleri?

İnsanın sahip oldukları ve miras yoluyla geçen haklar
malvarlığının değerlerinin
ölümünden sonraki akıbetine göre, hak sahiplerini,
paylaştırma ve sorumluluklarını hukuk
alanı düzenini adelete dönüştüren miras avukatıdır.

ToyTok Hukuk Departmanı

Miras Hukuk Özellikleri Nelerdir!

Miras Avukatı

Miras Hukuku Özelliği
l Ferdi, aileyi koruyucu nitelikleri ön
planda olup, devletin miarsçılığı ve vergi
düzenlemeleri ile kollektivist görüşü de
destekler.
l İslam hukukunda feraiz geçerli olup
1926 yılından önce ölümün gerçekleştiği
olaylara uygulanır.

Hukuk Fakültesi

Miras Hukukunun Temel Kavramaları aşağıdaki gibidir!

Miras Avukatı,Miras Hukuku, Miras Davaları, Toytok Hukuk Departmanı,Avukatdirect

Miras
Mirasbırakan (Muris)
Ölüm
Mirasçı
Tereke
Ölüme Bağlı Tasarruf
Külli – cüzi halefiyet
Zümre sistemi ve Kök içinde halefiyet


Miras Avukatı Miras bırakanın haklarını mirasçılara en adeletli bir şekilde ve titizlikle düzenleyendir.


Miras Avukatı,Miras Hukuku, Miras Davaları, Toytok Hukuk Departmanı,Avukatdirect

Miras

Geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder.

iletişim için tıkla

Muris

Mirasbırakandır. Ölümü ile mirası açılan gerçek kişiyi ifade eder. Tüzel kişilerin muris olması mahiyetleri gereği mümkün değildir.

iletişim için tıkla

Mirasçı

Mirasçıya mirasbırakanın terekesi (mirası) üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişidir. Mirasçı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Soybağı (kan) esasına dayanan mirasçılık ancak gerçek kişiler için mümkündür. Tüzel kişiler örneğin devlet belirli şartlarda yasal mirasçı olabilir. Tüzel kişilerin iradi mirasçı olması mümkündür. Yasal mirasçı àKanun hükmü gereği mirasçı olan kişidir. İradi mirasçı à Murisin iradesi ile mirasçı olan kişidir. Saklı paylı mirasçı ise Kanunen mirasının belli bir oranı üzerinde murisin iradesine rağmen muhakkak hak sahibi olabilen mirasçıdır.

iletişim için tıkla

Tereke

Miras bırakanın ölümü ile mirasçılarına geçen tüm mallarını, haklarını ve borçlarını ifade eder. Tereke kural olarak ölenin malvarlığına eşittir. Ancak ölümle mirasçılara geçmeyen, örn. intifa, sükna (oturma) gibi haklar ile nafaka alacağı, ileri sürülmemişse manevi tazminat alacağı terekeye dahil değildir. Boşanma davasına devam etmek, tanımak,
babalığı iptali vb. şahsa bağlı haklar da terekeye dahil değildir.

iletişim için tıkla